DEMI & THA

hair & photo / kabutoya

『DEMI ネオストリーム2016 』準グランプリ 『THA 2016』ノミネート & 佳作